Reality-Virtuality Continuum

Koncept RV prvýkrát použil a vypracoval Paul Milgram v roku 1994 vo svojej vedeckej práce “Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum.”

Reality-Virtuality Continuum podľa Paul Milgram:

Kontinuum virtuality je kontinuálna škála medzi úplným digitálnym svetom (Virtual Reality), a skutočnou realitou (Reality – Real Environment). Prírodné prostredie leží na jednom konci kontinua a na druhej strane imaginárnej škály sa nachádza úplne pohlcujúca virtuálna realita (niekedy označovaná ako virtualita). Kontinuum reality – virtuality preto zahŕňa všetky možné variácie a zloženia reálnych a virtuálnych objektov.

Oblasť medzi týmito dvoma extrémami, kde sú zmiešané skutočné a virtuálne objekty, sa nazýva zmiešaná realita (MR). Mixed reality tak v sebe zahŕňa rozšírenú realitu (AR), kde virtuálny obsah rozširuje skutočný svet, ale aj rozšírenú virtualitu (AV), kde skutočné, fyzické objekty obohacujú ten virtuálny svet. Pri tom prvom prípade pozorujeme fyzické prostredie s pridanými vylepšeniami generovanými počítačom, kým pri augmented virtuality je okolité prostredie v zásade virtuálne, ale je obohatené o skutočné (nie počítačom generované) obrazové údaje!